fredry rzeszów przychodnia rejestracja

Ponieważ poprzednie badania wykazały zwiększony klirens bakterii w SP-A. /. myszy ze 100 .g SP-A (35), tę dawkę wybrano do niniejszego badania. Całe płuco usunięto jak opisano (31), homogenizowano w 2 ml sterylnej 10% EMEM, szybko mrożono, ważono i przechowywano w temperaturze <80 ° C. Monowarstwy HEp-2, 80% konfluencji w 12-studzienkowych płytkach Costar, użyto do testu łysinek. Rozmrożone tkanki sklarowano, seryjnie rozcieńczono w 10% EMEM, wysiano na monowarstwę HEp-2 (50 ul) i zaadsorbowano przez godzinę, i do każdej studzienki dodano 0,75% metylocelulozy w 10% EMEM. Po 5 dniach w 37 ° C, monowarstwy utrwalono 10% fosforanem formaliny, wybarwiono hematoksyliną i eozyną, i płytki wirusowe zliczono pod mikroskopem preparatywnym. Powstałe miano podzielono przez masę płuc i podano jako pfu na gram płuca. Eksperymenty porównujące miana wirusa w całym płucu ze świeżej i zamrożonej tkanki ujawniły dwukrotne zmniejszenie pfu przy zamrażaniu. Miana wirusa w płucach myszy leczonych SP-A (3 oceniano w świeżych homogenatach płuc. Patologia płucna. Płuca napompowano przez kaniulę tchawicy przy 20 cm ciśnienia 4% paraformaldehydem i usunięto en bloc z klatki piersiowej. Płuca były odwodnione i osadzone w parafinie. Fragmenty tkanki (5 .m) wybarwiono hematoksyliną i eozyną. Płukanie oskrzelowo-pęcherzykowe. Komórki płuc odzyskano przez płukanie oskrzelowo-pęcherzykowe (BAL). Zwierzęta uśmiercono, jak opisano dla usuwania wirusa, i płuca przepłukano trzy razy ml jałowego PBS. Płyn odwirowano przy 2000 g przez 10 min i ponownie zawieszono w 600 ul PBS, a całkowite komórki wybarwiono błękitem trypanowym i zliczono pod mikroskopem świetlnym. Zróżnicowane zliczenia komórek przeprowadzono na preparatach cytospinowych barwionych Diff-Quick (Scientific Products, McGaw Park, Indiana, USA). Produkcja cytokin. Homogenaty płuc odwirowano przy 2000 g, a supernatanty przechowywano w temperaturze około 20 ° C. Czynnik martwicy nowotworu-. (TNF-a), interleukinę (IL) -1 (3, IL-6 i białko zapalne makrofagów-2 (MIP-2) oceniano ilościowo przy użyciu zestawu ELISA mysich kanapek (R & D Systems Inc., Minneapolis, Minnesota, USA) według wskazówki producenta. Wszystkie płytki odczytywano na czytniku do mikropłytek (Molecular Devices, Menlo Park, California, USA) i analizowano za pomocą komputerowego programu analitycznego (Softmax; Molecular Devices). Do analizy przyjęto jedynie testy o standardowych krzywych z wyliczoną wartością regresji> 0,95. Wytwarzanie anionów ponadtlenkowych. Anion ponadtlenkowy i wytwarzanie nadtlenku wodoru przez makrofagi pęcherzykowe określono jak opisano (36). Trzy dni po dotchawiczej inokulacji RSV (106 pfu), pęcherzykowe makrofagi zebrano za pomocą BAL z 3 ml bezbarwnych pożywek RPMI (GIBCO BRL, Grand Island, New York, USA). Pobierano płyn BAL od sześciu myszy, aby uzyskać wystarczającą liczbę makrofagów do analizy. Płukanie wirowano przy 1200 g przez 10 min, a osad ponownie zawieszono w 200 ul PBS. Sto tysięcy komórek umieszczono w studzienkach 96-studzienkowej płytki z cytochromem o stężeniu 1,2 mg / ml (<100 umol / l), z lub bez 20 (ag / ml dysmutazy ponadtlenkowej lub katalazy (200 jednostek / 105 komórek), w końcowej objętości 200 ul HBSS. Wytwarzanie anionów ponadtlenkowych oznaczano po aktywacji za pomocą 100 ng / ml octanu mirystynianu forbolu (PMA). Gęstość optyczną przy 550 nm określono przy użyciu czytnika mikropłytek THERMOmax (Molecular Devices) połączonego z komputerem laboratoryjnym. Pomiary wykonywano początkowo i 5, 10 i 15 minut, następnie co 15 minut do 2 godzin w 37 ° C. Gęstość optyczną przekształcono w nanomole zredukowanego cytochromu c przy użyciu molowego współczynnika ekstynkcji 21,1 / mM