Gen neurotensyny jest dalszym celem aktywacji Ras.

Ras reguluje nowe wzorce ekspresji genów i różnicowania różnych typów komórek eukariotycznych. Stabilna transfekcja Ha-ras do linii raka okrężnicy ludzkiego CaCo2 powoduje morfologiczne różnicowanie do fenotypu małego jelita. Celem naszego badania było ustalenie, czy szlak regulatorowy Ras odgrywa rolę w ekspresji genu neurotensyny (NT / N), końcowo zróżnicowanego produktu dokrewnego specyficznie zlokalizowanego w przewodzie pokarmowym do dorosłego jelita cienkiego. Stwierdziliśmy, że komórki CaCo2-ras, ale nie rodzicielski CaCo2, wyrażają wysokie poziomy ludzkiego genu NT / N, a ponadto, że ten wzrost ekspresji genu jest regulowany na poziomie transkrypcji. Eksperymenty transfekcji przy użyciu konstruktów mutacji NT / N-CAT identyfikują proksymalną 200 pz sekwencji flankującej NT / N jako wystarczającą dla maksymalnej indukowanej przez Ras indukcji genu reporterowego NT / N. Ponadto proksymalny motyw AP-1 / CRE jest kluczowy dla tej aktywacji NT / N za pośrednictwem Ras. Dzikiego typu Ha-ras indukuje ekspresję genu NT / N, chociaż na niższych poziomach niż aktywowany Ras; dominujący-ujemny Raf blokuje tę indukcję NT / N, co sugeruje, że Raf spoczywa w dół strumienia Ras na tej ścieżce. Ponadto, postkonfluentne hodowle komórek CaCo2, które są zróżnicowane do fenotypu małego jelita, eksprymują gen NT / N przez 6 dni po osiągnięciu konfluencji; ten wzrost ekspresji NT / N jest związany ze współistniejącym wzrostem komórkowego białka p21ras. Wnioskujemy, że Ras (zarówno typu dzikiego, jak i aktywowany) wzmacnia ekspresję genu NT / N w linii komórkowej CaCo2 pochodzącej z przewodu pokarmowego, co sugeruje ważną rolę szlaku sygnałowego Ras w transkrypcji genów NT / N. Nasze wyniki podkreślają możliwość, że geny specyficzne tkankowo (takie jak NT / N) wyrażane w odrębnych subpopulacjach jelita mogą podlegać regulacji Ras. Na koniec spekulujemy, że systemy komórkowe NT / N oraz CaCo2 i CaCo2-ras zapewnią unikalne modele w celu dalszego zdefiniowania mechanizmów komórkowych prowadzących do zróżnicowania jelitowego u ssaków.
[przypisy: śniadecja, ciala ketonowe w moczu, krioglobulinemia ]