piękny płaski brzuch ad

Badanie zostało zatwierdzone przez komisję ds. Przeglądu badań naukowych w każdym szpitalu, a pacjenci wyrazili pisemną zgodę na udział w badaniu. Kryterium włączenia było liczba komórek polimorfojądrzastych w płynie puchlinowym większa niż 250 na milimetr sześcienny, przy braku wyników sugerujących wtórne zapalenie otrzewnej13 (10 ml krwi i płynu puchlinowego zaszczepiono w butelkach do hodowli krwi przy łóżku pacjenta14); wiek od 18 do 80 lat; brak antybiotykoterapii w ciągu tygodnia przed rozpoznaniem spontanicznego bakteryjnego zapalenia otrzewnej (z wyjątkiem leczenia profilaktycznego norfloksacyną); brak innych infekcji, wstrząs, krwawienie z przewodu pokarmowego, niedrożność jelit, encefalopatia wątrobowa stopnia 3 lub 4 w skali Conn i Lieberthal, 15 niewydolność serca, wyniki sugerujące nefropatię organiczną (białkomocz, krwiomocz lub nieprawidłowości w badaniu ultrasonografii nerkowej), ludzki niedobór odporności zakażenie wirusem i jakąkolwiek chorobę (np. zaawansowaną neoplazję), która może wpływać na rokowanie krótkoterminowe; poziom kreatyniny w surowicy nie większy niż 3 mg na decylitr (265 .mol na litr); oraz brak potencjalnych przyczyn odwodnienia (takich jak biegunka lub intensywna odpowiedź na leczenie moczopędne) w ciągu jednego tygodnia przed rozpoznaniem zapalenia otrzewnej. Jeśli informacje kliniczne dotyczące możliwego odwodnienia nie zostały uznane za wiarygodne, zmierzono centralne ciśnienie żylne, a pacjenta nie włączono, jeśli był niższy niż 4 mm Hg. Siedemdziesiąt trzy pacjenci zostali wykluczeni z następujących powodów: leczenie antybiotykami w momencie rozpoznania (13 pacjentów), krwawienie z przewodu pokarmowego w momencie rozpoznania (12), nefropatia organiczna (12), poziom kreatyniny w surowicy wyższy niż 3 mg na jeden decylitr (12), niewydolność serca (5), wiek większy niż 80 lat (5), wstrząs septyczny (3), odmowa udziału w badaniu (3), odwodnienie (2) i nieobecność więcej niż jednego pacjenta kryteria włączenia (6).
W sumie 126 pacjentów zostało losowo przydzielonych do jednej z dwóch grup: 63 pacjentów przydzielono do leczenia cefotaksymem, a 63 do leczenia cefotaksymem i dożylną albuminą. Randomizacja była przeprowadzana niezależnie w każdym szpitalu za pomocą zapieczętowanych kopert zawierających zadania terapeutyczne, które były oparte na liczbach losowych generowanych przez pakiet statystyczny SAS (SAS Institute, Cary, NC). Wszyscy badacze nie byli świadomi zadań terapeutycznych. Prawidłowa kolejność randomizacji została zweryfikowana przed analizą wyników. Trzech pacjentów zostało wycofanych z badania w ciągu pierwszych 24 godzin po randomizacji, ponieważ nie spełniło kryteriów włączenia (jeden pacjent z grupy cefotaksymu z dodatkiem albuminy miał więcej niż 80 lat, inny pacjent z tej samej grupy otrzymał leczenie antybiotykowe przed randomizacją, a jeden pacjent z grupy cefotaksymu miał niewydolność serca). Wykluczenia te zostały wykonane przez jednego badacza, który nie był świadomy wykonywania zabiegów. Pacjent z niewydolnością serca zmarł podczas hospitalizacji. U pozostałych dwóch pacjentów zapalenie otrzewnej ustąpiło bez powikłań i oboje przeżyli pod koniec obserwacji. Ostateczna analiza obejmowała wszystkich 126 włączonych pacjentów.
Protokół
Przeprowadzono badanie fizykalne, radiografię klatki piersiowej i jamy brzusznej, ultrasonografię jamy brzusznej oraz rutynowe testy laboratoryjne (liczba krwinek i testy wątrobowe i nerkowe) oraz pomiar aktywności reninowej osocza przed rozpoczęciem leczenia u wszystkich pacjentów
[hasła pokrewne: sklerodermia, dronedaron, flexagen ]
[podobne: legionelloza, avocado strzelce opolskie, ciala ketonowe w moczu ]