rudnicka dermatolog warszawa ad 5

Istotne różnice między grupami leczonymi dla tych trzech lipidów utrzymywały się w trakcie badania (Figura 1). Średni poziom cholesterolu LDL wynosił 113 mg na decylitr (2,9 mmol na litr) w obu grupach w ciągu jednego roku i nigdy nie różnił się istotnie między grupami. Wyniki
Tabela 2. Tabela 2. Główne zdarzenia sercowo-naczyniowe według grupy leczenia. Rycina 2. Rycina 2. Szacunki Kaplana-Meiera dotyczące częstości występowania zgonu z powodu choroby niedokrwiennej serca i niezakończonego zgonem zawału mięśnia sercowego w grupach gemfibrozylu i placebo. Względne zmniejszenie ryzyka wyniosło 22 procent (p = 0,006), jak wynika z modelu Coxa.
Ogółem 275 pacjentów (21,7 procent) w grupie placebo i 219 pacjentów (17,3 procent) w grupie gemfibrozylu miało zdarzenie pierwotne (Tabela 2). Zatem gemfibrozyl był związany ze zmniejszeniem o 22 procent (95 procent przedziału ufności, 7 do 35 procent) w tempie zgonu z powodu choroby niedokrwiennej serca lub niezakończonego zgonem zawału mięśnia sercowego (p = 0,006). Efekt był spójny dla obu składników pierwotnego wyniku, z 22 procentową redukcją śmierci z powodu choroby wieńcowej (przedział ufności 95 procent, -2 do 41 procent [liczba ujemna wskazuje na wzrost]; P = 0,07) i 23 procentowe zmniejszenie zawału mięśnia sercowego bez udziału tkanki tłuszczowej (95-procentowy przedział ufności, 4 do 38%, P = 0,02). Korzystny wpływ gemfibrozylu nie był widoczny aż do około dwóch lat po randomizacji (ryc. 2).
Tabela 2 pokazuje również częstość wyników wtórnych w zależności od grupy leczonej. Siedemdziesiąt sześć pacjentów przyjmujących placebo (6,0 procent) i 58 przyjmujących gemfibrozyl (4,6 procent) miało udary (względne zmniejszenie ryzyka, 25 procent, 95 procent przedziału ufności, -6 do 47 procent, P = 0,10). Ponieważ kilka ostatnich badań profilaktycznych doniosło o udarach wyznaczonych przez badaczy, a nie udarach potwierdzonych przez komitet orzekający, również pokazujemy takie dane w Tabeli 2.1.2. Gemfibrozyl powodował względne zmniejszenie ryzyka o 24% dla łącznego wyniku śmierci z serca wieńcowego. choroby, zawału mięśnia sercowego niezakończonego zgonem lub potwierdzonego udaru mózgu (przedział ufności 95%, 11 do 36%, P <0,001). Gemfibrozyl spowodował również statystycznie znaczącą 59-procentową redukcję przejściowych ataków niedokrwiennych (95-procentowy przedział ufności, 33 do 75%, P <0,001) i statystycznie istotne 65-procentowe zmniejszenie endarterektomii tętnic szyjnych (95-procentowy przedział ufności, 37 do 80%; P <0,001). Wskaźniki rewaskularyzacji wieńcowej i hospitalizacji z powodu niestabilnej dławicy piersiowej nie różniły się istotnie między grupami.
Analizy podgrup
Tabela 3. Tabela 3. Wpływ Gemfibrozylu na zgon z powodu choroby niedokrwiennej serca, niezakończonego zgonem zawału mięśnia sercowego i udowodnionego udaru w wcześniej określonych podgrupach. Chociaż badanie nie zostało zaprojektowane, aby mieć odpowiednią moc do analiz podgrup, przeprowadziliśmy analizy eksploracyjne w predefiniowanych podgrupach, wykorzystując rozszerzony wynik zgonu z powodu choroby niedokrwiennej serca, nieinwazyjnego zawału mięśnia sercowego lub potwierdzonego orzeczonego udaru mózgu.
[hasła pokrewne: agaricus, flexagen, klimakterium ]
[hasła pokrewne: przychodnia rembielińska, klinika arciszewscy, zoz nidzica ]