rudnicka dermatolog warszawa ad

Podajemy wyniki wieloośrodkowego badania klinicznego (Veterans Affairs Cooperative Studies Program High-Density Lipoprotein Intervention Trial [VA-HIT]), zainicjowanego w 1991 roku, aby zająć się hipotezą, że terapia mająca na celu podwyższenie poziomu cholesterolu HDL i obniżenie poziomu trójglicerydów zmniejszyć częstość zgonów z powodu choroby niedokrwiennej serca i zawału mięśnia sercowego u mężczyzn z chorobą niedokrwienną serca, którzy mieli niski poziom zarówno cholesterolu HDL, jak i cholesterolu LDL. Wybraliśmy pochodną kwasu fibrynowego gemfibrozyl do interwencji, ponieważ uznaliśmy, że jest to czynnik najprawdopodobniej poprawiający stężenie cholesterolu HDL i trójglicerydów w osoczu przy najmniejszym wpływie na poziomy cholesterolu LDL w osoczu. Metody
Protokół został zatwierdzony przez Komitet Praw Człowieka Centrum Koordynacji Programu Współpracy, przez komisyjną komisję odwoławczą każdego z ośrodków oraz przez Komitet Oceny Programu Współpracy. Wszyscy pacjenci wyrazili pisemną, świadomą zgodę.
Pacjenci
Szczegółowo opisaliśmy projekt badania9. Krótko mówiąc, mężczyźni zostali zwerbowani w 20 centrach medycznych Veterans Affairs w Stanach Zjednoczonych. Kwalifikowanie się do badania wymagało udokumentowanej historii choroby niedokrwiennej serca (definiowanej jako historia zawału mięśnia sercowego, dławica piersiowa potwierdzona przez obiektywne dowody niedokrwienia, rewaskularyzacja wieńcowa lub angiograficzne objawy zwężenia większe niż 50 procent średnicy światła w jednym lub większej liczbie tętnic wieńcowych), w wieku poniżej 74 lat, braku poważnych chorób współistniejących, poziomu cholesterolu HDL wynoszącego 40 mg na decylitr (1,0 mmol na litr) lub mniej, poziomu cholesterolu LDL wynoszącego 140 mg na decylitr (3,6 mmol na litr) lub mniej, a poziom trójglicerydów wynosi 300 mg na decylitr (3,4 mmol na litr) lub mniej. Aby uzyskać populację, której wartości lipidowe były na niższym lub niższym poziomie, wykorzystaliśmy wieloetapową metodę przesiewowego badania lipidów, która obejmowała dwa profile lipidów uzyskane w odstępie od jednego do dwóch tygodni, podczas gdy pacjenci pościli .9,10 Środki dwóch dodatkowych profili na czczo stosowany do wartości lipidów linii podstawowej.
Schemat leczenia i kontynuacja
Po potwierdzeniu przez telefon kwalifikacji pacjentów do miejscowego personelu, Centrum Koordynacyjne Programu Współpracy Studiów losowo przypisało pacjentom otrzymanie zarówno gemfibrozylu (1200 mg na dzień) lub pasującego placebo, zgodnie z projektem bloku permutacyjnego z warstwowaniem według centrum. Przez cały czas trwania badania wszyscy pacjenci i lokalni pracownicy naukowi byli ślepi na leczenie.
Od września 1991 r. Do maja 1995 r. Pacjenci otrzymywali gemfibrozyl o powolnym uwalnianiu (Lopid SR, Parke-Davis) w dawce 1200 mg raz na dobę lub dopasowanego placebo. W dniu czerwca 1995 r., Po zaprzestaniu produkcji Lopidu SR przez producenta, pacjenci otrzymywali regularnie gemfibrozyl (Lopid, Parke-Davis) w dawce 600 mg dwa razy na dobę lub pasujących placebo do końca badania. Doniesiono, że oba preparaty mają równoważny wpływ na poziomy lipidów w osoczu, 11 i nie wykryliśmy żadnych zmian w poziomach lipidów po substytucji.
Koordynator badania widział pacjentów miesiąc po randomizacji, a następnie co trzy miesiące na czas trwania badania
[podobne: alprazolam, ambrisentan, klimakterium ]
[przypisy: atom gliwice, koszałka tczew, falck sapieżyńska ]