rudnicka dermatolog warszawa czesc 4

Badanie miało niską moc do wykrycia prawdopodobnego zmniejszenia całkowitej śmiertelności (np. 20% mocy do wykrycia 10-procentowej redukcji przy współczynniku błędu I rzędu 0,05). Analizy danych dotyczących czasu do zdarzenia wykonano za pomocą testu log-rank.15. Pacjentów usunięto z analizy czasu do wystąpienia w chwili śmierci. Względne ryzyko obliczono na podstawie modeli Coxa16, traktując je jako pojedynczą współzmienną. Korekta zmiennych bazowych w modelach Cox miała niewielki wpływ na szacunki wskaźników ryzyka. Ponieważ wpływ gemfibrozylu nie był widoczny przez około dwa lata, zgłaszane względne ryzyko powinno być interpretowane jako średnie zmniejszenie ryzyka w ciągu około pięciu lat. Płyta monitorująca dane wykorzystała obliczenia mocy warunkowej17, aby przedstawić zalecenia dotyczące zakończenia badania. Ośrodek Koordynacji Programów Współpracy Weterynaryjnej Veterans Affairs w West Haven, Connecticut, utrzymywał wyłączną kontrolę nad wszystkimi danymi. Wyniki
W okresie od 4 września 1991 r. Do 31 grudnia 1993 r. Zarejestrowaliśmy 2531 pacjentów: 1264 losowo przydzielono do grupy otrzymującej gemfibrozyl, a 1267 – do grupy placebo. Ostateczne wizyty kontrolne miały miejsce między maja a 31 lipca 1998 r., Tak jak pierwotnie planowano. Mediana okresu obserwacji wynosiła 5,1 roku (zakres od 0 do 6,9). Ogólna zgodność, określona jako liczba dni, w ciągu których pacjent przyjmował badany lek (zgodnie z liczbą tabletek) podzielona przez liczbę dni, w których miał przyjmować lek, wynosiła 75% w obu grupach. Wśród pacjentów, którzy uczestniczyli w ostatniej wizycie studyjnej, 71 procent w każdej grupie leczenia nadal przyjmowało przypisane im leki. Tylko 2 procent pacjentów w grupie placebo i mniej niż procent osób przypisanych do gemfibrozylu było leczonych przez ponad sześć miesięcy lekiem z otwartym dostępem do lipidów. W trakcie badania zmarło 418 pacjentów; spośród tych, którzy nie zmarli w trakcie badania, do końca badania przestrzegano wszystkich z wyjątkiem 60, a status istotności został ustalony dla wszystkich z wyjątkiem 3.
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka linii podstawowej pacjentów według grupy leczenia. Pacjenci losowo przydzieleni do dwóch grup leczenia byli podobni w punkcie wyjściowym w odniesieniu do zmiennych demograficznych i klinicznych (Tabela 1). Populacja charakteryzowała się niskim poziomem cholesterolu HDL (średnia, 32 mg na decylitr [0,8 mmol na litr]), niskim poziomem LDL i cholesterolu całkowitego (średnia, 111 i 175 mg na decylitr [2,9 i 4,5 mmol na litr], odpowiednio), umiarkowane poziomy trójglicerydów (średnia, 160 mg na decylitr [1,8 mmol na litr]), zaawansowany wiek (średnia, 64 lata), wysoka częstość występowania cukrzycy (25 procent) i nadciśnienia (57 procent) i otyłości brzusznej (średni [. SD] stosunek talii do bioder, 0,96 . 0,05).
Wpływ na poziomy lipidów
Ryc. 1. Ryc. 1. Stężenia lipidów według roku studiów i grupy leczenia. Wartości są średnie i są przedstawiane zgodnie z intencją leczenia. Aby przeliczyć wartości dla cholesterolu na milimole na litr, pomnóż przez 0,02586; do przeliczenia wartości dla trójglicerydów na milimole na litr, pomnożyć przez 0,01129. Oś Y dla poziomów cholesterolu HDL wynosi od 30 do 35 mg na decylitr.
Rok po randomizacji średni poziom cholesterolu HDL był o 6 procent wyższy w grupie gemfibrozylu niż w grupie placebo (34 mg na decylitr [0,9 mmol na litr] w porównaniu z grupą placebo
[przypisy: monoderma, alprazolam, buprenorfina ]
[hasła pokrewne: mbp pabianice, elear gorzów, szypryt chojnice ]