Stowarzyszenie między przychodami ze szpitala for-profit a zwiększonymi wydatkami Medicare ad

Szpitale będące własnością publiczną zostały zaklasyfikowane jako nienastawione na zysk. Określiliśmy również procent łóżek w każdym obszarze szpitalnym należącym do sieci szpitalnej oraz procent łóżek w szpitalach powiązanych ze szkołami medycznymi. Na podstawie danych i metod użytych w Atlasie Zdrowia w Dartmouth 16 i aktach administracyjnych Medicare ustaliliśmy następujące cechy każdego obszaru usług szpitalnych na lata 1989 i 1995: liczbę łóżek szpitalnych dla pacjentów z ostrym stanem na głowę, liczba lekarzy na jednego mieszkańca, odsetek beneficjentów Medicare zarejestrowanych w organizacjach zajmujących się opieką zdrowotną na podstawie ryzyka (HMO), liczba zwolnień szpitalnych dla beneficjentów Medicare z opłatą za usługę oraz skorygowane wskaźniki umieralności dla populacji objętej programem Medicare (osoby w wieku 65 lat lub starsze). Wskaźniki umieralności zostały skorygowane o wiek, płeć i rasę, przy czym populacja beneficjentów Medicare, którzy mieli 65 lat lub więcej, była standardową populacją. Dane z Narodowego Spisu Powszechnego z 1990 r. Zostały wykorzystane do określenia odsetka osób w każdym obszarze usług szpitalnych, które mieszkały na obszarach miejskich.17
Badana populacja
Populację badawczą wybrano z próby ciągłego pobierania próbek z Medicare, 5-procentowej próbki beneficjentów Medicare wybranych na podstawie dwóch ostatnich cyfr numeru ubezpieczenia społecznego. Ograniczono badania do beneficjentów Medicare w wieku 65 lat i starszych, którzy kwalifikowali się do Medicare Part A (ubezpieczenie szpitalne) i którzy zamieszkiwali w jednym z rejonów usług szpitalnych. Nasze podstawowe analizy wykluczały wszystkich beneficjentów Medicare, którzy byli członkami HMO w ciągu danego roku. Dla tych, którzy byli zarejestrowani w HMO przez część roku, uwzględniliśmy ich koszty za usługę i ustaliliśmy udział tych kosztów w mianowniku stawek według liczby miesięcy, w których mieli oni pokrycie za usługę. Zastosowaliśmy taką samą procedurę dla beneficjentów, którzy zmarli w ciągu roku. Stawki zgłoszone w naszych analizach odzwierciedlają stawki za osobę-rok od zapisania się na Medicare za usługi.
Określenie wydatków Medicare
Wydatki na każdego z beneficjentów Medicare określono na podstawie plików próbnych historii świadczeń ciągłych, które podsumowują ogólne roczne wydatki i według kategorii usług dla każdego roku kalendarzowego. Przeanalizowaliśmy wydatki per capita dla następujących kategorii usług: usługi ogółem (wszystkie wydatki), usługi szpitalne (usługi w zakresie opieki szpitalnej o ostrym przebiegu i usługi ambulatoryjne połączone), usługi lekarzy i inne usługi Medicare Part B, usługi opieki domowej w domu i świadczone usługi przez inne urządzenia lub programy (zakłady dla wykwalifikowanych pielęgniarek, inne urządzenia zapewniające opiekę nieostrożną i hospicja). Stawki wydatków dla każdego obszaru usług szpitalnych zostały obliczone na podstawie danych z historii losowych leków i zostały skorygowane o wiek, płeć i rasę, a jako populację standardową przyjęto beneficjentów Medicare w wieku 65 lat lub starszych.16,18
Ponieważ w niektórych regionach kraju droższe jest prowadzenie zakładów opieki zdrowotnej niż w innych (np. Z powodu różnic w kosztach pracy), porównania kosztów, które nie uwzględniają takich różnic, mogą prowadzić do stronniczych wniosków: koszty szpitala w droższe obszary będą większe, niezależnie od jakichkolwiek różnic w zachowaniach organizacyjnych
[przypisy: diltiazem, anakinra, dekstrometorfan ]
[patrz też: legionelloza, avocado strzelce opolskie, ciala ketonowe w moczu ]