Stowarzyszenie między przychodami ze szpitala for-profit a zwiększonymi wydatkami Medicare cd

Aby dostosować się do takich różnic, zastosowaliśmy modyfikację indeksu kosztów geo-geograficznych 19, opracowanego dla atlasu Dartmouth Atlas of Health Care. 16 Korzystaliśmy z indeksu cen konsumpcyjnych20, aby dostosować się do zmian cen w czasie, aby nasze zgłaszane wzrosty wydatków odzwierciedlały wzrost kosztów opieki zdrowotnej lub wykorzystanie powyżej poziomu ogólnej inflacji. Wszystkie kwoty są zgłaszane w dolarach z 1995 roku. Analiza statystyczna
Jednostką analizy była szpitalna strefa usług. W przypadku nieoczyszczonych analiz obliczyliśmy średnią (ważoną według populacji Medicare) średnią wydatków na wiek, płeć i rasę w każdym z 3421 obszarów usług szpitalnych, dla których uzyskaliśmy dane z 1995 roku. Analizy zmian wydatków w czasie były ograniczone do obszarów, w których wszystkie szpitale pozostawały pod zarządem zysków (208 obszarów), własności non-profit (2860 obszarów) lub własności mieszanej (193 obszary) we wszystkich trzech latach lub obszary, w których wszystkie szpitale przeszły z non-profit na własność na zysk (33 obszary) lub z zysku na własność non-profit (25 obszarów).
Proste średnie ważone nie uwzględniają innych potencjalnych zmiennych zakłócających. Na przykład, jeśli na południowym wschodzie znajduje się wiele szpitali nastawionych na zysk, a koszty opieki zdrowotnej rosły w tym regionie szybciej niż w innych regionach z powodów niezwiązanych z zyskiem, błędnie wyciągnęlibyśmy wniosek, że szpitale for-profit wiązały się z większym wzrostem wydatków.
Aby skorygować takie potencjalne błędy, wykorzystaliśmy wiele regresji liniowych21 do oszacowania średnich wydatków (zmienna zależna) w każdym roku – 1989, 1992 i 1995 – zgodnie z posiadanym statusem, kontrolując następujące cechy obszaru usług szpitalnych: region spisu ludności Stanów Zjednoczonych, odsetek ludności zamieszkującej obszary miejskie, 17 procent łóżek w szpitalach należących do sieci szpitalnej, odsetek łóżek w szpitalach powiązanych ze szkołami medycznymi, skorygowana stopa śmiertelności w Medicare, odsetek beneficjentów Medicare zarejestrowanych w HMO, liczba lekarzy na jednego mieszkańca i liczba szpitali w obszarze usług szpitalnych. Zmienne niezależne zawierały zmienne wskaźnikowe dla grup własności: stabilne prawo do udziału w zyskach, stabilne własności mieszane, konwersję na własność na zysk i konwersję na własność nienastawioną na zysk. Najważniejszą kategorią była stabilna własność non-profit. Współczynnik każdej zmiennej wskaźnikowej reprezentował bezwzględną różnicę w wydatkach (zmienną zależną) w dolarach między odpowiednią kategorią własności a stabilną własnością nienastawioną na zysk (kategoria referencyjna). Wartość P dla każdego współczynnika zmiennych wskaźnikowych reprezentowała poziom istotności dla różnicy w wydatkach między dwiema kategoriami własności.
Użyliśmy modelu pozornie niezwiązanej regresji 22, 23, aby oszacować średnie stawki zwrotu w 1989, 1992 i 1995 roku. W przypadku implementacji w pakiecie regresji Staty 24 pozornie niepowiązany model regresji wykorzystuje uogólniony algorytm najmniejszych kwadratów. Model ten uwzględnia korelację terminów błędów w każdym równaniu w czasie, zapewniając w ten sposób efektywne oszacowanie metodą regresji liniowej i testowanie hipotezy
[więcej w: monoderma, celiprolol, dienogest ]
[podobne: mbp pabianice, elear gorzów, szypryt chojnice ]