szpital katowice bogucice ginekologia czesc 4

Wśród niemowląt, u których rozwinęła się choroba, pięć miało rozsiany obrzęk mózgu, pięć miało hyperechogeniczność w obustronnych zwojach podstawy i wzgórzu, jeden miał zawał w środkowej tętnicy mózgowej, a jeden miał wielokształtną encefalomalację. Osiem niemowląt z tej grupy miało ciężkie, rozproszone nieprawidłowości na elektroencefalogramie (wzór tłumienia impulsów, niereaktywne ślady lub wyraźne tłumienie napięcia), a cztery miały ogniskowe epileptyczne wyładowania. Stosunek mleczanu do kreatyniny w moczu
Ryc. 1. Protonowe spektrum magnetycznego rezonansu protonowego moczu zebrane w ciągu sześciu godzin od urodzenia u normalnego niemowlęcia (panel A), niemowlę z asfiksją noworodkową, u którego nie rozwinęła się niedotlenienie i encefalopatia niedokrwienna (panel B) i niemowlęta z niedotlenieniem noworodków, u których wystąpiła niedotlenienie i niedokrwienna encefalopatia (panel C). Użyliśmy wysokości pików dla mleczanu (przesunięcie chemiczne przy 1,34 ppm) i kreatyniny (przesunięcie chemiczne przy 3,06 ppm), aby obliczyć stosunek mleczanu do kreatyniny. Ha oznacza dihydroksyaceton, Crn kreatyninę, mleczan laktozy, cytrynian Cit, Bet betainę, Gly-glicynę, DMA-dimetyloaminę, DmgN, N-dimetyloglicynę, Ala-alaninę, octan Ac, pirogronian pirogronianowy, Su-bursztynian, K-.-ketoglutaran i taurynę Tau.
Rysunek 2. Figura 2. Mleczan moczowy: Wskaźniki kreatyniny dla trzech grup niemowląt. Górny panel pokazuje stosunki w ciągu sześciu godzin po urodzeniu. Dolny panel pokazuje współczynniki od 48 do 72 godzin po urodzeniu. Próbki moczu od trzech niemowląt z asfiksją i bez encefalopatii oraz jedno niemowlę z niedotlenieniem, które później miało encefalopatię, nie było dostępne do oceny 48 do 72 godzin po urodzeniu. Linie ciągłe reprezentują wartości średnie.
Widma 1H NMR próbek moczu pobranych w ciągu 6 godzin po urodzeniu u normalnego niemowlęcia, niemowlę z asfiksją, u której nie występowała niedokrwienna encefalopatia niedokrwienna i niemowlę z asfiksją, u których rozwinęła się niedokrwienna encefalopatia, pokazano na Figurze 1A, Rysunek 1B i rysunek 1C. Widma u trzeciego niemowlęcia i innych niemowląt z następową niedokrwienną encefalopatią niedokrwienną znacznie różniły się od widm u innych niemowląt. Średni stosunek mleczanu do kreatyniny w moczu w ciągu sześciu godzin po urodzeniu wynosił 16,75 . 27,38 u noworodków, u których rozwinęła się niedokrwienna encefalopatia niedokrwienna – wartość ta była 186 razy większa niż u normalnych niemowląt (0,09 . 0,02, P <0,001) i 88 razy wyższe niż u niemowląt z niedotlenieniem, które nie miały później niedokrwiennej encefalopatii niedokrwiennej (0,19 . 0,12, P <0,001) (Figura 2, górny panel).
Stosunek mleczanu do kreatyniny w moczu wynoszący 0,64 lub więcej wykazywał czułość 94% (15 z 16 niemowląt) i 100% swoistość w przewidywaniu rozwoju niedokrwiennej encefalopatii niedokrwiennej. Wartość ta została wybrana post hoc, ponieważ najlepiej rozróżniała i dała maksymalną wydajność – sumę czułości i swoistości. Wśród niemowląt, u których rozwinęła się niedokrwienna encefalopatia niedokrwienna, wystąpił nieistotny trend, aby stosunek ten wzrósł wraz z nasileniem niedokrwiennej encefalopatii niedokrwiennej: 0,96 . 0,32 u niemowląt z łagodną encefalopatią, 7,48 . 9,36 u osób z umiarkowaną encefalopatią, i 32,44 . 35,94 u osób z ciężką encefalopatią.
U normalnych niemowląt stosunek mleczanu do kreatyniny w moczu w ciągu 48 do 72 godzin nie różnił się od wcześniejszej wartości (P = 0,15), ale stosunek ten u niemowląt z niedotlenieniem, u których nie wystąpiła niedokrwienna encefalopatia niedokrwienna (0,16 . 0,17, P = 0,02) oraz u tych, którzy mieli (0,92 . 1,77, P = 0,002)
[podobne: diltiazem, dienogest, Mimośród ]
[hasła pokrewne: sowiarnia wadowice, krioglobulinemia, grzybica ogólnoustrojowa objawy ]