Uzupełniające kliniczne korzyści stentowania tętnic wieńcowych i blokad receptorów płytkowych glikoprotein IIb / IIIa cd

Angiogramy, które zostały uzyskane przed ponowną rewaskularyzacją lub trzy do sześciu miesięcy po randomizacji lub które wykazały zamknięcie wszystkich docelowych zmian, zostały włączone do analizy angiograficznej. Skomputeryzowana analiza ilościowa cineangiogramów proceduralnych i kontrolnych została przeprowadzona w podstawowym laboratorium ze stacją przeglądową AngioComm (Quinton Instruments, Bothell, Wash.). Ilościowa analiza wieńcowa została przeprowadzona za pomocą oprogramowania do automatycznego wykrywania krawędzi pierwszej i drugiej pochodnej (CathView, wersja 2.6, Quinton Instruments) .9 Studiuj punkty końcowe
Dwa zasadnicze punkty końcowe zostały zdefiniowane dla oceny 6 miesięcy (. 183 dni) po randomizacji: zgon lub zawał mięśnia sercowego jako miara złożona i powtórna rewaskularyzacja docelowego naczynia. Klasyfikacje w odniesieniu do punktów końcowych zostały dokonane przez komitet ds. Read more „Uzupełniające kliniczne korzyści stentowania tętnic wieńcowych i blokad receptorów płytkowych glikoprotein IIb / IIIa cd”

szpital katowice bogucice ginekologia ad

Aspinopatię okołoporodową zdefiniowano jako obecność co najmniej trzech z następujących stanów: ból w okolicy wnętrza, na co wskazuje bradykardia płodu z częstością akcji serca mniejszą niż 100 uderzeń na minutę, późnym zwalnianiem lub brakiem zmienności rytmu serca; gęsty płyn owodniowy barwiony smółką; wynik Apgar 6 lub mniej po 5 minutach; potrzeba resuscytacji przez ponad minutę z wentylacją nadciśnieniową i tlenem bezpośrednio po urodzeniu; i wartość pH krwi tętniczej 7,20 lub mniej lub deficyt zasady wynoszący co najmniej 14 mmol na litr w ciągu pierwszej godziny po urodzeniu.1,3,5,6 Kryterium wykluczenia stanowiły uzależnienia od matki, infekcje wrodzone lub infekcje okołoporodowe. , w tym zapalenie błon płodowych. Grupa kontrolna składała się z 58 normalnych, pełnopłciowych noworodków, które spełniały następujące kryteria: brak choroby matki, normalne wyniki monitorowania płodu, punktacja Apgar co najmniej 8 w ciągu jednej i pięciu minut oraz normalny przebieg w ciągu pierwszego tygodnia życie. Niemowlęta w obu grupach były badane codziennie w pierwszym tygodniu po urodzeniu przez jednego egzaminatora, który nie znał wyników badań moczu. Niemowlęta z asynchią okołoporodową podzielono na dwie grupy, w zależności od tego, czy niedokrwienna niedokrwienna encefalopatia rozwinęła się w ciągu pierwszych siedmiu dni po urodzeniu. Read more „szpital katowice bogucice ginekologia ad”

Dieta niskobiałkowa ogranicza syntezę albuminy u szczurów nerczycowych.

Diety wysokobiałkowe zwiększają syntezę albuminy u szczurów z zapaleniem nerek Heymann, ale również zwiększa się albuminuria, powodując dalsze stłumienie stężenia albuminy surowicy niż u zwierząt nerczycowych odżywiających się dietą niskobiałkową. Przeprowadzono eksperymenty mające na celu ustalenie, czy powiększanie białka w diecie bezpośrednio stymuluje syntezę albuminy, czy też zamiast tego zwiększona synteza albuminy jest wyzwalana przez zmniejszenie stężenia albuminy w surowicy. Przedstawiono dowody, że augmentacja białka w diecie bezpośrednio stymuluje syntezę albuminy, czemu towarzyszy proporcjonalny wzrost stężenia mRNA albumin w wątrobie w stanie stacjonarnym (AlbmRNA) oraz wzrost transkrypcji AlbmRNA. Gdy zwiększona albuminuria wynikająca z powiększania białka pokarmowego jest stępiona za pomocą enalaprylu, stężenie albuminy w surowicy wzrasta u szczurów nerczycowych. Zarówno synteza albuminy jak i AlbmRNA zwiększa się u tych zwierząt pomimo większego stężenia albumin w surowicy. Read more „Dieta niskobiałkowa ogranicza syntezę albuminy u szczurów nerczycowych.”

Aktywacja czynnika krzepnięcia V przez proteazę płytkową

Czynnik V musi zostać przekonwertowany do czynnika Va, aby związać się z powierzchnią płytki o wysokim powinowactwie i uczestniczyć w aktywacji protrombiny. Osterud i in. (10) przedstawili dane, które sugerowały, że ludzkie płytki zawierają aktywowaną postać czynnika V i aktywatora czynnika V. Odkrywamy, że czynnik V uwalniany, gdy płytki krwi są zakłócane przez zamrażanie i rozmrażanie lub sonikacja jest aktywowana 3- do 10-krotnie przez trombinę, jak określono za pomocą testu koagulacji, a zatem jest przechowywany jako stosunkowo nieaktywny procesor, a nie w aktywnej postaci czynnika Va. Inkubowaliśmy oczyszczony czynnik V, którego aktywność właściwa wynosiła 140 30 30 U / mg, z niedoborem czynnika V mrożonymi i rozmrożonymi płytkami (109 płytek / ml) uzyskanymi od pacjenta z niedoborem czynnika V. Read more „Aktywacja czynnika krzepnięcia V przez proteazę płytkową”

Ludzka apolipoproteina A-IV: POCHODZENIE INTENSYWNE I ROZPORZYSZANIE W PLAZMIE

Rola jelita człowieka została zbadana jako miejsce syntezy apoA-IV, głównej apoproteiny ludzkich lipoprotein bogatych w triglicerydy człowieka. Biopsje jelitowe wykonywano na normalnych ochotnikach podczas postu i po przyjęciu lipidu. Pośrednia immunofluorescencja wykazała znaczny wzrost immunofluorescencji dla apoA-IV podczas wchłaniania lipidów, co odpowiada zwiększonej zawartości wewnątrzkomórkowej. ApoA-IV zawierał 10-13% apoproteiny chylomikronowej i 24-30% lipoprotein o bardzo małej gęstości jelitowej (VLDL), co oceniono za pomocą densytometrii żeli dodecylosiarczanu sodu lipoprotein z chylousu (krezkowa przetoka limfatyczno-moczowa) i limfy klatki piersiowej (przetoka pooperacyjna). Po jednokrotnym spożyciu przez chlamurię 40 g oleju kukurydzianego, wydalaniu trójglicerydów w moczu towarzyszyło zwiększone wydalanie apoA-IV. Read more „Ludzka apolipoproteina A-IV: POCHODZENIE INTENSYWNE I ROZPORZYSZANIE W PLAZMIE”

Blokada kanału wapniowego i nadciśnienie tętnicze

Tuomilehto wraz z kolegami przedstawia analizę post hoc (wydanie 4 marca) badania opartego na nitrendypinie dla starszych pacjentów z izolowanym nadciśnieniem skurczowym.2 Autorzy ocenili wynik leczenia u pacjentów z cukrzycą, która stanowiła 10 procent ludność pierwotnie przebadana. Trudne i często mylące jest wyciąganie znaczących wniosków na podstawie analizy małych podgrup wybranych po opracowaniu projektu badania i zarejestrowaniu wyników. Autorzy doszli jednak do wniosku, że leczenie hipotensyjne blokerami kanałów wapniowych dihydropirydyny może być szczególnie pomocne u chorych na cukrzycę, co nie jest szkodliwe, jak sugerują dowody.
Grupa leczona aktywnie w badaniu otrzymywała różne kombinacje nitrendypiny, enalaprylu i hydrochlorotiazydu, a grupa kontrolna otrzymywała jedynie placebo. Tylko połowa pacjentów z grupy leczonej aktywnie, w tym z cukrzycą i bez cukrzycy, otrzymywała samą nitrendypinę, a liczba zdarzeń sercowo-naczyniowych w tej podgrupie nie różniła się znacząco od liczby w grupie placebo (75 vs. Read more „Blokada kanału wapniowego i nadciśnienie tętnicze”

przychodnia lekarska gdynia karwiny cd

Ta technika, zwana estymacją wielkości, jest podobna do zwalidowanej metody stosowanej przez Hsiao i in. w kongresowym badaniu mającym na celu opracowanie opartej na zasobach skali wartości względnej płatności Medicare dla lekarzy.6 Winiety wzorcowe opracowano w porozumieniu z lekarzami w każdej z trzech specjalności. Wybrano sytuacje hipotetyczne, które byłyby znane wszystkim specjalistom w tej dziedzinie i interpretowane jednolicie. Na przykład winieta dla medycyny wewnętrznej była następująca: Wstępna ocena biura 70-letniego mężczyzny do diagnozowania i leczenia bezbolesnego krwiomoczu. Usługi świadczone przez lekarza obejmują historię związaną z konkretnym problemem i badanie fizykalne, poradę pacjenta, przygotowania do zewnętrznego dożylnego pyelogramu i kontakt z urologiem w celu zorganizowania cystoskopii. Read more „przychodnia lekarska gdynia karwiny cd”