Uzupełniające kliniczne korzyści stentowania tętnic wieńcowych i blokad receptorów płytkowych glikoprotein IIb / IIIa cd

Angiogramy, które zostały uzyskane przed ponowną rewaskularyzacją lub trzy do sześciu miesięcy po randomizacji lub które wykazały zamknięcie wszystkich docelowych zmian, zostały włączone do analizy angiograficznej. Skomputeryzowana analiza ilościowa cineangiogramów proceduralnych i kontrolnych została przeprowadzona w podstawowym laboratorium ze stacją przeglądową AngioComm (Quinton Instruments, Bothell, Wash.). Ilościowa analiza wieńcowa została przeprowadzona za pomocą oprogramowania do automatycznego wykrywania krawędzi pierwszej i drugiej pochodnej (CathView, wersja 2.6, Quinton Instruments) .9 Studiuj punkty końcowe
Dwa zasadnicze punkty końcowe zostały zdefiniowane dla oceny 6 miesięcy (. 183 dni) po randomizacji: zgon lub zawał mięśnia sercowego jako miara złożona i powtórna rewaskularyzacja docelowego naczynia. Klasyfikacje w odniesieniu do punktów końcowych zostały dokonane przez komitet ds. Zdarzeń klinicznych, który był zaślepiony do zadań grupy badawczej pacjentów. Wewnątrzszpitalny zawał mięśnia sercowego zdefiniowano jako obecność nowych znaczących fal Q (zgodnie z kodem Minnesota10) w dwóch lub więcej przyległych odprowadzeniach elektrokardiograficznych lub podniesienie kinazy kreatynowej lub jej izoenzymu MB do co najmniej trzykrotności górnej granicy normalnego w laboratorium każdego szpitala w dwóch próbkach pobranych w różnym czasie. Zawał mięśnia sercowego po wypisaniu ze szpitala zdefiniowano jako rozwój nowych fal Q lub podwyższenie poziomu kinazy kreatynowej lub jej izoenzymu MB do ponad dwukrotnej górnej granicy normy.
W analizie angiograficznej analizę przeprowadzono na podstawie pojedynczej zmiany. Wymiary światła przyjęto jako średnią wartości mierzonych w dwóch ortogonalnych projekcjach (lub w jednej projekcji, jeśli tylko jedna była dostępna). Głównym punktem końcowym dla podobieństwa angiograficznego była minimalna średnica światła podczas obserwacji.
Gromadzenie danych i analiza statystyczna
Aby ocenić wynik po 6 miesiącach, wszyscy pacjenci mieli się skontaktować z badaczami w poszczególnych ośrodkach badawczych, a elektrokardiografia miała być wykonana 183 dni lub dłużej po randomizacji. Świadectwa szpitalne, akty zgonu i raporty z autopsji uzyskano, gdy było to istotne. Badacze i koordynatorzy badań pozostali ślepi na zadania grup badanych poszczególnych pacjentów.
Różnice między pacjentami pod względem skuteczności badano w analizie zamiar-do-leczenia. Aby zostać uznanym za kompletny, 6-miesięczną ocenę kontrolną musiano wykonać co najmniej 165 dni po randomizacji. Porównania parami pomiędzy każdą z dwóch grup abciximabu (stentowanie i angioplastyka balonowa) i grupą stent-plus-placebo zostały wykonane za pomocą testu log-rank, a wskaźniki zdarzeń zostały obliczone metodą Kaplana-Meiera. Drugie porównanie przeprowadzono między dwiema grupami abciximabu. Zgłoszone wartości P były dwustronne. Przeprowadzono prospektywne analizy wyników wśród podgrup pacjentów z cukrzycą i bez niej; pacjenci z cukrzycą byli identyfikowani przez udokumentowaną medyczną historię hiperglikemii z dietetyczną albo farmakologiczną terapią.
30-dniowy wynik i kompletność działań następczych
Wyniki analizy pierwotnej skuteczności punkt końcowy po 30 dniach odnotowano wcześniej.8 Ten główny punkt końcowy skuteczności składał się z zespołu śmierci, zawału mięśnia sercowego lub pilnej wielokrotnej rewaskularyzacji i wystąpił u 10,8% pacjentów w stencie. grupa placebo, 5,3 procent osób w grupie z stentem plus abceximabem i 6,9 procent osób z grupy angioplastyki z plusem-abcyksymabem (p <0,001 i P = 0,007, odpowiednio dla porównania ze stentem i placebo ).
W sześciomiesięcznej bazie danych po 27 lipca 1998 r. Nie zezwalano na żadne dodatkowe wpisy
[hasła pokrewne: sklerodermia, Choroba Perthesa, buprenorfina ]
[patrz też: przychodnia rembielińska, klinika arciszewscy, zoz nidzica ]