Aktywacja czynnika krzepnięcia V przez proteazę płytkową

Czynnik V musi zostać przekonwertowany do czynnika Va, aby związać się z powierzchnią płytki o wysokim powinowactwie i uczestniczyć w aktywacji protrombiny. Osterud i in. (10) przedstawili dane, które sugerowały, że ludzkie płytki zawierają aktywowaną postać czynnika V i aktywatora czynnika V. Odkrywamy, że czynnik V uwalniany, gdy płytki krwi są zakłócane przez zamrażanie i rozmrażanie lub sonikacja jest aktywowana 3- do 10-krotnie przez trombinę, jak określono za pomocą testu koagulacji, a zatem jest przechowywany jako stosunkowo nieaktywny procesor, a nie w aktywnej postaci czynnika Va. Inkubowaliśmy oczyszczony czynnik V, którego aktywność właściwa wynosiła 140 30 30 U / mg, z niedoborem czynnika V mrożonymi i rozmrożonymi płytkami (109 płytek / ml) uzyskanymi od pacjenta z niedoborem czynnika V. Aktywność właściwa czynnika V wzrosła do maksymalnie 740. 240 U / mg (średnia . SD z trzech eksperymentów). Gdy ten częściowo aktywowany czynnik V był inkubowany z trombiną, jego aktywność właściwa wzrosła dalej do 1440. 280 U / mg, co jest podobne do aktywności czynnika V aktywowanego samą trombiną (1540. 60 U / mg). Aktywator płytkowy czynnika V nie jest hamowany przez amid dancyloarginino-4-etylopiperydyny, 93 .M, co wskazuje, że nie jest to trombina. Gdy dodano płytki stymulowane trombiną, do których dodano amidynę dansyloarginino-4-etylopiperydyny w celu zahamowania dalszego działania trombiny, inkubowano z czynnikiem V znakowanym 125, nie było wykrywalnej proteolizy cząsteczki czynnika V. Nasze niepowodzenie w wykryciu aktywacji czynnika V w tych warunkach sugeruje, że <4% proteazy płytkowej jest uwalniane przez trombinę. Subkomórkowe frakcjonowanie płytek krwi wskazuje, że proteaza płytkowa, która aktywuje czynnik V, znajduje się we frakcji rozpuszczalnej. Gdy czynnik Va utworzony przez działanie proteazy płytkowej inkubuje się z płytkami krwi, peptydy o Mr = 105000, 87000 i 78000 wiążą się z powierzchnią płytek krwi. Wszystkie trzy znakowane izotopowo peptydy są wypierane z płytek krwi za pomocą nieznakowanego czynnika Va utworzonego przez działanie trombiny. Stechiometria wiązania sugeruje, że peptyd o 105000 daltonach jest związany z peptydem 87 000 lub 78 000 Daltonów. Peptyd 78 000 Daltonów wiąże się z większym powinowactwem i prawdopodobnie odpowiada za dużą część aktywności czynnika Va w testach krzepnięcia. To, czy proteaza płytkowa służy do aktywacji czynnika V przed utworzeniem się trombiny podczas normalnej hemostazy, pozostaje do ustalenia. [więcej w: elear gorzów, koszałka tczew, przychodnia rembielińska ]