szpital katowice bogucice ginekologia ad 5

W 48 do 72 godzin po urodzeniu stosunek u niemowląt, u których następnie występowała niedokrwienna encefalopatia niedokrwienna, był 10 razy większy niż u normalnych niemowląt (P <0,001) i prawie 5 razy większy niż u niemowląt, które nie przeszły następnie mają niedokrwienną encefalopatię niedokrwienną (P = 0,008) (Figura 2, dolny panel). Te wartości w dwóch grupach niemowląt z asfiksją pokrywały się bardziej niż wartości w ciągu sześciu godzin po urodzeniu, co skutkowało mniejszą czułością i swoistością w przewidywaniu niedokrwiennej encefalopatii niedokrwiennej. Mleczan w moczu: wskaźnik kreatyniny i efekt neurorozwojowy
Figura 3. Figura 3. Mleczan moczowy: Wskaźniki kreatyniny w ciągu 6 godzin po urodzeniu i wyniki neurorozwojowe w jednym roku u niemowląt z niedotlenieniem okołoporodowym. Wynik neurorozwojowy został sklasyfikowany jako korzystny (prawidłowy rozwój neurologiczny lub łagodne upośledzenie) lub niekorzystny (upośledzenie prowadzące do zgonu, ciężkiego porażenia mózgowego, opóźnienia rozwojowe, ślepota lub głuchota). Linie ciągłe reprezentują wartości średnie.
Żadne z niemowląt bez asfiksji nie miało nieprawidłowego rozwoju neurologicznego w wieku jednego roku. Spośród 24 dzieci z niedotlenieniem, które nie miały niedokrwiennej encefalopatii 2, miały łagodne upośledzenie, a reszta była w normie. Spośród 16 niemowląt z niedokrwienną encefalopatią niedokrwienną 6 dzieci miało korzystne wyniki (rozwój neurologiczny był prawidłowy u 5 i nieznacznie upośledzony u 1), a 10 miało niekorzystne wyniki (5 zmarło w ciągu pierwszych czterech miesięcy życia, a 5 miało ciężki przebieg następstwa neurorozwojowe). Dziewięć z 10 niemowląt w stosunku mleczan: kreatynina w stosunku co najmniej 3,19 w ciągu sześciu godzin po urodzeniu było martwych lub miało poważne następstwa neurorozwojowe po roku; tylko z 10 niemowląt z niekorzystnymi wynikami miał stosunek mniejszy niż 1,00. W grupie 40 noworodków z asfiksją stosunek mleczanu do kreatyniny w moczu był wyższy u osób z objawami niepożądanymi niż u osób z pozytywnymi wynikami (25,36 . 32,02 vs. 0,63 . 1,50, p <0,001) (ryc. 3).
Dyskusja
W naszym badaniu 75 procent nowo narodzonych niemowląt z asynchią okołoporodową (30 z 40 niemowląt) nie miało niekorzystnych wyników neurorozwojowych po roku. Konwencjonalne wskaźniki (wyniki Apgar, pH krwi tętniczej i deficyt zasad) nie mogły być wykorzystane do przewidywania rozwoju encefalopatii niedotlenionej-niedokrwiennej, chociaż model wielowymiarowy, który zawierał kombinację tych markerów, był w pewnym stopniu prognostyczny w innych badaniach. , 25 Większość badań dotyczących niedotlenienia okołoporodowego mierzy markery biologiczne (specyficzna dla mózgu kinaza kreatynowa, hipoksantyna, erytropoetyna i dehydrogenaza mleczanowa w surowicy lub płynie mózgowo-rdzeniowym), ale testy przeprowadza się zwykle kilka dni po urodzeniu, kiedy niemowlęta mogą już mieć niedotlenienie – niedokrwienna encefalopatia.1,5-11,26 Testy te mogą być przydatne jako wskaźniki uszkodzenia tkanek, ale oferują niewiele informacji, które można wykorzystać do identyfikacji noworodków z wysokim ryzykiem niedokrwiennej encefalopatii niedokrwiennej.
Nasze badanie pokazuje, że stosunek mleczanu do kreatyniny w moczu, określony przez 1H NMR w ciągu 6 godzin po urodzeniu u niemowląt z asynchią okołoporodową, może być stosowany do identyfikacji większości niemowląt, u których rozwinie się niedokrwienna encefalopatia niedokrwienna
[hasła pokrewne: anakinra, sklerodermia, agaricus ]
[patrz też: borg warner jasionka, przychodnia gdynia karwiny, śniadecja ]